Phenomenal night @ club awesome tour in Houston! (at New Hope Church)

Phenomenal night @ club awesome tour in Houston! (at New Hope Church)